/ Promocje / Wakacyjna Promocja

WAKACYJNA PROMOCJA

 

 

 

 

Wakacyjna Promocja”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Organizatorem promocji „Wakacyjna Promocja” jest firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka z siedzibą w Lęborku, adres: ul. 1 Maja 4b, 84-300 Lębork, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8411028837, REGON 771311734.

 2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu https://www.surprint.pl/regulamin-sklepu

 3. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Sprzedawcy (Organizatora) pod adresem: https://www.surprint.pl/

 4. Promocją objęte są wybrane towary wskazane szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym od 19.06.2019 r. od godziny 00:00 do 31.08.2019 r. do godziny 23:59 (decyduje data i godzina wysłania zamówienia).

 

II. Promocje w Sklepie Internetowym

 

 1. Uczestnikiem promocji jest Konsument który:

  w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Sklepu, złoży Zamówienie, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny Produktów rozumie się uiszczenie ceny za towar zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 2. Promocja „10% rabatu na wszystko” polega na tym, że Konsument:

  w trakcie składania zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1. powyżej, ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Sprzedawcę automatycznego kodu rabatowego „wakacje” przy pomocy którego może obniżyć cenę jednego lub kilku nabywanych w ramach Promocji Produktu/ów wymienionych w Załączniku nr 1 o wartość 10%. Kod należy wpisać w Formularzu zamówienia.

 3. Promocja „Darmowa Wysyłka” polega na tym, że Konsument składając zamówienie (przy spełnieniu warunków o których mowa pkt. II.3.a. oraz II.3.b. poniżej )którego, wartość przekroczy 500zł PLN, nie zostanie obciążony kosztami wysyłki (wartość kosztów przesyłki widoczna w Koszyku będzie wynosiła 0zł).

 

       a. Promocja” Darmowa Wysyłka” dotyczy paczek krajowych standardowych których: najdłuższy bok nie przekracza 120cm.

           Klasyfikacji wymiarowej podlegają takie Produkty jak Obrazy na płótnie oraz Fotorolety.

       b. Promocja” Darmowa Wysyłka” dotyczy paczek krajowych standardowych których: w jednym opakowaniu mieści się do 5 takich samych wymiarowo Produktów.

           Przy łączeniu różnych produktów może zostać naliczona opłata za przesyłkę.

 

   4. Promocja „dodatkowe 5% rabatu na fototapety” włączona jest automatycznie do wszystkich Produktów z kategorii Fototapety i trwa od 19.06.2019 r. od godz. 00:00 do 31.08.2019 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania  zamówienia).

 

III. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 

 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Konsumenci. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

 2. Nabycie Produktów Promocyjnych przez podmioty nie będące Konsumentami możliwe jest w cenach bez zastosowania odpowiednio: kodu „wakacje”.

 3. Faktury dokumentujące nabycie przez Uczestników Promocji Produktów Promocyjnych wystawia się wyłącznie dla Konsumentów – Uczestników Promocji.

 4. Każdy Konsument – uczestnik Promocji – może wziąć udział w Promocji wiele razy.

 5. Rabaty udzielane w czasie trwania Promocji nie podlegają zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.

 6. Kod Promocyjny „wakacje” nie podlega obrotowi handlowemu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.

 7. Promocja „rabat 10% na wszystko” nie łączy się z usługą związaną z dostawą towarów „Darmowa Wysyłka”.

 8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.

 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://www.surprint.pl/polityka-prywatnosci

 10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.

 11. Dane osobowe uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe Uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Zamówienia. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 12. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://www.surprint.pl/wakacyjna-promocja

 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin sklepu dostępny na stronie https://www.surprint.pl/regulamin-sklepu

 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2019 od godziny 00:00.

 

Załącznik nr 1. Produkty Promocyjne

 

Fototapety - https://www.surprint.pl/fototapety

Obrazy na płótnie - https://www.surprint.pl/obrazy-na-plotnie

Fotorolety - https://www.surprint.pl/fotorolety

Magnesy na lodówki - https://www.surprint.pl/magnesy-na-lodowki

Okleiny na meble - https://www.surprint.pl/okleiny-na-meble