Regulamin sklepu

Regulamin stanowi podstawę do wszelkich roszczeń reklamacyjnych.

Dokonanie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

§1
Serwis

Skleps internetowy Surprint.pl  jest własnością FUH  SURPRINT Kazimiera Surowiecka  numer identyfikacji podatkowej NIP 841-102-88-37, numer REGON: 771311734 z siedzibą w Lęborku 84-300 przy ul. 1 Maja 4b, zwanym w dalszej części regulaminu Serwisem lub Sprzedającym.

§ 2
Użytkownicy serwisu

Korzystającym z serwisu może być osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym, podmiot gospodarczy, oraz inna instytucja lub stowarzyszenie zwanym w dalszej części Użytkownikiem bądź Zamawiającym. Użytkownik serwisu musi posiadać własne zarejestrowane konto pocztowe e-mail. Dokonując zakupu w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz wysyłki zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 3
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest sprzedaż usług i produktów prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Surprint.pl z wykorzystaniem mechanizmów w postaci systemów zamówień, płatności, monitorowania przesyłki oraz edytorów plików graficznych. Systemy zawarte w serwisie mają za zadanie ułatwić użytkownikowi wybór produktu oraz dokonanie zakupu.

§ 4
Podstawy prawne

Sprzedaż za pośrednictwem serwisu prowadzona będzie na podstawie i zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej przepisami prawa a w szczególności:

 • ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną

 • ustawy o ochronie praw autorskich

 • ustawy o ochronie praw konsumenta

 • ochrony danych osobowych

a także niniejszego regulaminu serwisu.

§ 5
Umowa sprzedaży

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest dokonanie przez użytkownika zakupu w serwisie Surprint.pl oraz akceptacja treści niniejszego regulaminu.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Przysługuje w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Zamawiający (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności.

Należy jednak zwrócić uwagę, że:

prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu Surprint.pl nie przysługuje Zamawiającemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka sprzedaje produkty które są wyprodukowane na indywidualne zamówienie klienta, dotyczy to miedzy innymi rozmiaru produktu(wydruku) dostosowanego do wymogów i potrzeb klienta, indywidualnego wzoru wybranego przez klienta, materiału z którego zostanie wykonany produkt, rodzaju mechanizmów, ich koloru itp.
Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia i specyfikacji Zamawiającego co ma służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6

Jakość produktu

Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby oferowane produkty były najwyższej jakości. Jednakże w niektórych przypadkach podgląd pliku na ekranie monitora użytkownika może różnić się od końcowego efektu otrzymanego na wydrukowanym nośniku, szczególnie dotyczy to kolorów. Niewielkie różnice mogą dotyczyć także wymiarów wydruku. Mając na uwadze, że jakość końcowego produktu zależy w dużej mierze od jakości plików graficznych, serwis zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zamówienia jeżeli jakość pliku przesłanych przez Użytkownika nie będzie wystarczająca do wykonania produktu.

§ 7
Prawa autorskie

Serwis działając w dobrej wierze przyjmuje, iż Użytkownik korzystając z serwisu i akceptując treść niniejszego regulaminu nie narusza autorskich praw majątkowych innych osób. Serwis zobowiązuje użytkownika, aby przy korzystaniu z usług serwisu przestrzegał następujących zasad i nie zamieszczał na stronie oraz nie zlecał do druku materiałów, co, do których:

 • użytkownik nie posiada stosownych praw autorskich

 • obrażających kogokolwiek, promujących treści komunistyczne, nazistowskie oraz pornograficzne

Użytkownik serwisu Surprint.pl ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu naruszenia w jakichkolwiek sposób ich autorskich praw majątkowych, Wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, obciążą bezpośrednio użytkownika serwisu. W przypadku powzięcia przez serwis informacji, iż którakolwiek z wyżej wymienionych zasad została naruszona, podjęte zostaną stosowne środki a w szczególności

 • odstąpienie od realizacji przedmiotu zlecenia

 • udostępnienie na żądanie właściwych osób lub organów posiadanych informacji.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewni przestrzeganie zasad prywatności. Serwis nie odpowiada jednakże za działania przestępcze osób trzecich, którym to działaniom nie był w stanie zapobiec mimo zachowania szczególnych środków ostrożności i dobrej praktyki.

§ 9
Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, nie wliczając terminu dostawy, liczone od dnia zaksięgowania wpłaty. Na każdym etapie realizacji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą o statusie zamówienia. Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeśli powstaną okoliczności niezależne od serwisu, w takim przypadku serwis powiadomi użytkownika i wskaże nowy termin. Termin dostawy jest uzależniony od wyboru formy wysyłki. Dla Poczty Polskiej standardowo wynosi do 3 dni roboczych od momentu wykonania usługi, dla przesyłek kurierskich 1-2 dni roboczych od momentu wykonania usługi. Serwis ma prawo odstąpić od wykonania umowy w następujących przypadkach:

 1. brak możliwości wykonania zlecenia w określonym czasie z przyczyn niezależnych od serwisu

 2. w przypadku ewidentnego stwierdzenia, iż przesłane pliki zawierają treści, których drukowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem

Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy:

 1. w przypadku, jeśli zwłoka w wykonaniu zamówienia będzie dłuższa niż 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy, strony zobowiązane są przesłać na adres poczty email w terminie jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. Dla wygody użytkowników serwis pozostawia do ich dyspozycji system monitorowania etapów realizacji zlecenia, który dostępny jest na stronie serwisu po uprzednim zalogowaniu.

§ 10
Ceny produktów i promocje

Ceny produktów oferowane na stronie serwisu Surprint.pl są cenami brutto. Ceną obowiązującą dla stron jest cena z dnia zamówienia, wyszczególniona w koszyku zamówień oraz formularzu zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian cen a także do odwołania akcji promocyjnych tylko i wyłącznie w stosunku do produktów i usług, na które zamówienia wpłynęły po korekcie cen lub odwołaniu promocji

§11

Płatności

Zapłata za produkty zamówione w serwisie Surprint.pl może być dokonana w formie przelewu, zapłaty kartą płatniczą lub gotówką.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, transakcję płatnicze  obsługiwane są przez serwis PAYU.

Przelew na rachunek serwisu Surprint.pl może być dokonany także w inny sposób bez korzystania z serwisu PAYU.

W przypadku zapłaty przelewem lub kartą serwis przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu z banku potwierdzenia o dokonanej płatności.


 

§ 12

Reklamacje

Reklamacje dotyczące jakości produktów, co, do których firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka nie może podjąć stosownej decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu bez naocznego stwierdzenia stanu reklamowanego przedmiotu, będą rozpatrywane po uprzednim odesłaniu produktu do siedziby firmy na koszt Kupujacego. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować będzie zwrotem kosztów dodatkowej wysyłki poniesionych przez Kupującego oraz wymianą wadliwego produktu na nowy wolny od wad. FUH SURPRINT pokryje także koszty ponownej dostawy do zamawiającego. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane pozytywnie, jeśli będą bezsporne i wynikać będą wyłącznie z ewidentnej winy firmy FUH SURPRINT np. nie dostarczenia ilości zgodnej z zamówieniem. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie powstałe z winy spedytora, rozpatrywane będą  po uprzednim spisaniu przez kuriera dostarczającego paczkę  w obecności Kupującego protokołu szkody i przekazaniu firmie FUH SURPRINT przez Kupującego informacji o takim zdarzeniu abyśmy mogli przystąpić do procedury reklamacyjnej u spedytora.

 Pomimo, że dokładamy najwyższych starań o jakość wydruków, drobne różnice w kolorystyce gotowego produktu a obrazu widzianego na Państwa monitorach mogą występować, są związane z indywidualnym ustawieniem monitorów i nie podlegają reklamacji.

Firma FUH SURPRINT Kazimiera Surowiecka  zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotów sprzedaży bez jakichkolwiek wad z wyłączeniem tych wskazanych w ofercie.


Opis procedury reklamacyjnej:

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@surprint.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

Serwis Surprint.pl może w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zmiany treści niniejszego regulaminu. Wprowadzone zmiany mogą być skuteczne tylko i wyłącznie w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce po zamieszczeniu ich treści na stronie serwisu. Akceptując treść regulaminu, użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji email dotyczących zawartej transakcji oraz innych informacji związanych z przedmiotem działalności serwisu a w szczególności:

 • zmian w regulaminie

 • informacji o zmianie w funkcjonowaniu serwisu

 • akcjach promocyjnych

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

    Zamawiający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin niniejszy opublikowany jest na stronie serwisu.